Saturday, March 7, 2009

အသိပညာ မန္ေနဂ်ာ ( သို႔မဟုတ္ ) Knowledge Manager

မန္ေနဂ်ာ အသစ္ႏွင့္ အေဟာင္း

Manager ပညာတက္အမ်ားစုက မန္ေနဂ်ာဟု အသံဖြက္ဖလွယ္ၾကေသာ္လည္း အလုပ္သမားအသိုင္းအ၀ိုင္းက
မာန္ေနက် ဟု ခပ္ေထ့ေထ့ ေခၚၾကသည္ကို အမွတ္ယမိျပန္သည္ ။ ဤအေခၚအေ၀ၚတြင္ ခံစားမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္
သူတို႔အား ၾကီးၾကပ္ရေသာ မန္ေနဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ဘာတခုမွ် ဟုတ္ဟုတ ္ညားညား လုပ္တက္ ကိုင္တက္သူမ်ား
မဟုတ္ ၊ မာန္ရံု မဲရံု ၊ ေအာ္ရံု ဟစ္ရံုသာ လုပ္တက္ၾကသည္ ။ တကယ္ေတာ့ သူ႔အလုပ္ကလည္း မာန္လို႔ မမဲလို႔
မျဖစ္ အလုပ္သမားထုကို ၾကီးၾကပ္ဖို႔ အလုပ္ရွင္က ခန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ရ်င္၏ ကိုယ္စားလွယ္ပါ
သည္ေတာ့လည္း သူ႔ဘ၀မွာ သူ႔ဆန္စားရဲမွ ဆိုသလို ျဖစ္ေနေတာ့သည္ ။ ဤသည္ပင္ စက္မႈေခတ္ၾကီးႏွင့္ အတူ
နိဂံုးခ်ပ္ေတာ့မည့္ မန္ေနဂ်ာ အေဟာင္း၏ အခန္းက႑ာျဖစ္လာေတာ့သည္ ။

ယခုေခတ္ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ပညာေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ိဳး
သို႔ ဦးတည္လွည့္ေျပာင္းႏိုင္ရန္ လံုးပမ္းေနၾကရသည္ ။ အလြဲ မေရွာင္သာ ဘတ္ဂ်က္ေလ်ာ့ေပါ့ျဖတ္ေတာက္ေရး
အားလုပ္လာၾကရာ အစဥ္အလာ ထက္ေအာက္ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက ကုန္ထုတ္သတၱိအနည္းဆံုး အပိုင္းမ်ားကို ရွာေဖြ
ဖယ္ရွားလာၾကရေတာ့သည္ ။ ဤတြင္ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ဘာမွ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္သည့္ မန္ေနဂ်ာ
( Do – Nothing Managar ) မ်ားမွာ ေနရာေပ်ာက္ဖို႔ျဖစ္လာရပါေတာ့သည္ ။ သူတို႕၏အနာဂတ္မွာ မိမိကိုယ္ကို
လွည့္ေျပာင္းႏိုင္စြမ္း ရွိမရွိအေပၚ မူတည္လာသည္ ၊ အေနအထားသစ္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနေသာ လိုအပ္ခ်က္
အရ မန္ေနဂ်ာ၏ အခန္းက႑ာသစ္မွာ ပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ယွဥ္ပါးဖို႔လိုလာပါေတာ့သည္ ။

မန္ေနဂ်ာ အသစ္၏ အခန္းကို Player / Coach ဟုေသာ ေ၀ၚဟာရ ႏွစ္လံုးႏွင့္ ယွဥ္တြဲျပီး အဓိပၸယ္
ဖြင့္လာၾကသည္ ၊ ယခင္ကလို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား ရပ္တည္ေနရေသာ အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္
သက္သက္မွ်မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အတူကစားကြက္ေဖာ္ရေသာ ကစားသမားတဦးျဖစ္လာသလို တာ၀န္
ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ေပၚလစီခ်မွတ္ေရးအတြက္ပါ ပါ၀င္လႈပ္ရွားရသည့္ နည္းျပတဦးျဖစ္လာသည္ ။ ဤအေနထားသစ္သို႔ ေရာက္လာရန္ ျမည္တြန္ေတာက္တီး ေအာ္ဟစ္ေငါက္ငန္းေနရံုမွ်ျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ပါ
မန္ေနဂ်ာ ကိုယ္တိုင္ပညာ ( Knowledge ) ႏွင့္ကၽြမ္း၀င္ေသာ အသိပညာလုပ္သား ( Knowledge Worker ) ျဖစ္ဖို႔လိုလာပါေတာ့သည္ ။ သိုျဖင့္ မန္ေနဂ်ာဆိုေသာ သမာရိုးက် ေ၀ါဟာရေရွ႕တြင္ အသိပညာဆိုေသာ နာမ၀ိေသသန ျဖည့္ဖို႔ျဖစ္လာရေတာ့သည္ ။ အသိပညာ မန္ေနဂ်ာ ( Knowledge Manager ) ဟုဆိုၾကပါစို႔ ။

စိန္ေခၚခ်က္မ်ား

မန္ေနဂ်ာအသစ္ ( သို႔ ) Knowledge manager မ်ားအေနျဖင့္ဤတာ၀န္မ်ားကိုေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါမွ
ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရမည္ဟု ဆန္းစစ္လာၾကျပန္သည္ ။

( ၁ ) လုပ္ငန္းခြင္ကို အေပၚစီးမွ ၾကီးၾကပ္ရန္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ဦးေဆာင္ႏိုင္ရမည္ ။
( ၂ ) ထက္ေအာက္ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း လုပ္ရန္မဟုတ္ ၊ ကြန္ယက္စနစ္အတြင္းလငပ္ရွား၇န္ျဖစ္သည္ ။
( ၃ ) အမိန္႔ေပးစနစ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရန္မဟုတ္ ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ျဖင့္သည္ ။
( ၄ ) အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈကို ေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ ၊ အလုပ္ႏွင့္ပညာေပါင္းစပ္ရန္ျဖစ္သည္ ။
( ၅ ) စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းျဖင့္ထုတ္ေႏွာင္ရန္မဟုတ္ ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အတြက္လမ္းဖြင့္ေပးဂမည္ ။
( ၆ ) အလုပ္ထုတ္ ၊ အလုပ္ျဖဳတ္ ကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ယူရမည္မဟုတ္ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္
သင္ၾကားေရးကိုတာ၀န္ယူရမည္ ။
( ၇ ) ျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို တန္ဖိုးျဖတ္၇န္မဟုတ္ ၊ မျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာကို
အေလးထားဖို႔ျဖစ္သည္ ။

ဤတာ၀န္မ်ားပင္ Knowledge Manager တိုင္းရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားျဖင့္လာပါေတာ့သည္ ။

Ref ( 1 ) Knowledge Work and future of management by Thomas H.Davenport
Ref ( 2 ) Brain Storming by Sayar Kyaw Win

No comments:

Post a Comment